Lindum inn i fremtiden

Lindum skal fortsette å løse avfallsrelaterte utfordringer i samfunnet slik at Norge, våre eiere og våre kunder kan nå sine klima- og miljømål.
Dette skal vi gjøre gjennom å balansere økonomiske, miljømessige og menneskelige hensyn. Med videre satsing innen våre kjerneområder og god støtte fra vårt innovasjons- og utviklingsarbeid ser vi lyst på fremtiden.

Fremst innen bærekraftig ressursgjenvinning – for miljøets skyld.

Våre virksomhetsområder

Drift og produksjon

Lindum har aktivitet innen en rekke ulike områder, og all anleggsvirksomhet er samlet under virksomhetsområdet Drift og produksjon. Vi driver massehåndtering og deponering, industriell produksjon av biogass og biogjødsel, produksjon av flis, kompost, luktreduksjon, containerutleie og transport.

Innovasjon og forretningsutvikling

For å hele tiden kunne tilby våre kunder de beste løsningene, er det en egen enhet i Lindum hvor ansatte jobber dedikert med dette. Under dette virksomhetsområdet sorterer vår forskning- og utviklingsenhet, forretningsutvikling, IT og bygg og infrastruktur.

Salg og marked

I vår salg- og markedsavdeling jobber mennesker med god kompetanse på de tjenester og produkter Lindum tilbyr. Her vektlegges den gode kundereisen, og i virksomhetsområdet finner vi både kunderådgivere, fagansvarlige, logistikk og kommunikasjon.

Miljø og samfunn

Bærekraft er grunnlaget for vår eksistens. Vi behandler utvalgte avfallstyper slik at ressursene i de gjenvinnes, utslipp av klimagasser reduseres og miljøgifter blir tatt ut av kretsløpet.

 I dag forbrukes mer enn det som er bærekraftig. En sirkulær økonomi er selve motpolen til bruk- og kast-samfunnet, og et kollektivt samarbeid mellom alle parter som produserer, forbruker og håndterer brukte produkter.

Innovasjon og utvikling

Utvikling har siden begynnelsen av Lindum stått sentralt i å tilegne oss ny kunnskap og skape nye behandlingsløsninger. Derfor ser vi forskning og utvikling under ett. Uten forskning, ingen utvikling. Men uten utvikling, er resultatene av forskningen lite verdt.

Forskningsavdelingen vår dekker ulike ekspertiseområder. Med sin vidtspennende kompetanse forsker de på bruksområder, rensemetoder, avfallsegenskaper og dets sammensetninger. Sammen skal vi sørge for at det finnes metoder for å løse morgendagens avfallsutfordringer.

Selskapsstruktur

Lindum AS
 • Organisasjonsnummer: 979 618 840
 • 100 % eid av Drammen kommune
Illustrasjon
Lindum Oredalen

 • Organisasjonsnummer: 989 171 798
 • 51 % eid av Lindum AS, 49% eid av Asker kommune

Illustrasjon
Lindum Egge
 • Organisasjonsnummer: 997 047 044
 • 51% eid av Lindum AS, resterende fordelt på 3 grunneiere
Illustrasjon
Lindum Sør AS
 • Organisasjonsnummer: 915 802 184
 • 51% eid av Lindum AS, 49% eid av LiBiR IKS
Illustrasjon
Den Magiske Fabrikken

 • Organisasjonsnummer: 926 389 998
 • 66% eid av Greve Biogass AS, 34% eid av Lindum AS

Illustrasjon
Reklima AS
 • Organisasjonsnummer: 916 840 039
 • 27% eid av Lindum AS. Øvrige eiere: Veksthusgruppen, Greve Biogass og BBBLS.
Tre kollegaer stabler klosser med FNs bærekraftsmål

Ett Lindum

Vår virksomhet er tuftet på flinke folk som har vært nysgjerrige nok til å spørre hvorfor, eller tøffe nok til å spørre hvorfor ikke. Et bredt, faglig mangfold er hovedårsaken til at Lindum er det vi er i dag. Vi tror på potensialet som bor i hver enkelt.

Vårt slagord – Ett Lindum – betyr ganske enkelt at vi som jobber i Lindum er et fellesskap. Med felles mål og et felles sett med verdier: Troverdige, entusiastiske, nytenkende, kunnskapsrike, romslige og miljøbevisste.

Vår konsernledelse

Administrerende direktør i Lindum, Pål Smits

Pål Smits, administrerende direktør
+47 90 78 09 70 -

Medlem av Lindums ledergruppe, Sigrid Hilsen

Sigrid Hilsen, direktør for Innovasjon og forretningsutvikling 
+47 92 41 64 24 -

Medlem av Lindums ledergruppe, Ketil Salvesen

Ketil Salvesen, økonomidirektør
+47 41 91 55 57 -

Medlem av Lindums ledelse, Frode Grøvan

Frode Grøvan, direktør for Salg og marked
+47 99 01 77 82 -

Medlem av Lindums ledelse, Ola Foyn

Ola Foyn, direktør for drift og produksjon
+47 97 50 03 72 -

Etablering av en ny deponicelle

Masser av trygghet

Det moderne deponiet har en viktig plass i den sirkulære økonomien, først og fremst gjennom å være en trygg lagringsplass for forurensede jord- og gravemasser, men også for å hente ut gjenbrukbare ressurser fra slike masser. Det langsiktige målet er at minst mulig må deponeres, og mest mulig kan gjenbrukes. Likevel er det også i fremtiden behov for deponier for å lagre miljøskadelige stoffer kontrollert, trygt og sikkert. For all fremtid.

Kvalitetspolicy

Vi tar alltid ansvar for kvaliteten på våre leveranser. Vi arbeider forebyggende og langsiktig med kvalitet som en integrert del av vår daglige virksomhet. Vår ambisjon er å være i forkant av utviklingen for de produktene og tjenestene vi leverer.